Våra referenser

Case – SATS

Grupp och teamutveckling

Uppdragsbeskrivning

Utgångspunkten var att att säljteamet behövde ha en stimulerande och trivsam arbetsmiljö för att ha tryggheten att vilja prestera på topp och stanna länge i organisationen. Efter att ha haft några stycken säljutbildningar ville man testa något nytt och vi kom fram till att bästa upplägget var ett längre program med mål att öka gruppens självkänsla, motivation, samt trygghet och förmåga att arbeta mer självständigt.

Genomförande

Utifrån SaMSA-modellen och Susann Wheelands forskning kring gruppers utvecklingsstadier genomfördes en utvärdering av gruppen baserat på intervjuer och enkätfrågor. Gemensamt kom vi fram till ett upplägg bestående av fyra halvdagars workshops, skräddarsydda för teamets behov och målsättning.

Resultat

Efter genomfört program hade teamet utvecklats till ett högpresterande team (enligt Susann Wheelands modell för gruppers utvecklingsstadium), vilket också visade sig i hur teamet presterade. Säljresultaten ökade markant i gruppen och samtliga målsättningar hade uppfyllts. Dessa resultat var också bestående när uppföljning genomfördes ett år efter programmet.

”Det har känts väldigt tryggt att arbeta tillsammans med Creutz Coaching & Consulting. Bemötandet har alltid varit högst professionellt och med en fantastisk känsla att känna av teamet och deras behov. Täta avstämningar och noggranna uppföljningar och återkopplingar har bidragit starkt till detta. Utbildningen har varit väldigt uppskattad av medarbetarna och de har kunnat se direkta resultat av utbildningen i kontakten med våra företagskunder.”

”Det har blivit stor skillnad i gruppen under utbildningens gång och vi har kunnat prestera bättre resultat än någonsin. Teamet tar nu väldigt stort ansvar och utvecklingen av de enskilda individerna och gruppen som helhet har varit markant. Jag kan varmt rekommendera att anlita Creutz Coaching & Consulting om du som företag vill arbeta på djupet med dina medarbetare och skapa långsiktiga och hållbara resultat.”

– Karin Nilsson, Private sales manager

Case – Profina

Grupp och teamutveckling

Uppdragsbeskrivning

Målsättningen har varit att utveckla engagemanget, trivseln och måluppfyllelsen i hela organisationen, samt att hitta en struktur för arbetet med de olika delarna som detta innebär.

Genomförande

Tillsammans identifierade vi 5 viktiga nyckelområden som Profina ville utveckla vidare; Ledord/värderingar, Gemensamma mål, Samarbete, Trivsel, och Affärsmannaskap/professionalism. Uppdraget har bestått i att i detta långsiktiga arbete, stötta VD med planering, strategi, och genomförande, och även som föreläsare/inspiratör och workshopledare mot organisationen.

Resultat

Efter att ha arbetat med Profina nu i ett par års tid har vi kommit en bra bit i att öka engagemanget och förståelsen för de gemensamma värderingarna och övergripande målen, samt att öka trivseln och samarbetet i organisationen. Arbetet är fortfarande pågående.

”Arbetet med Lena har givit mig styrka i att driva igenom Profinas utvecklingsarbete. Hon har gjort det möjligt att få ord till att bli en handling. Genom tålamod och engagemang har vi nu samtliga 50 medarbetare på Profina mer engagerade, utvecklingsbenägna och medvetna om sin egen betydelse där jag ser att samtliga bidrar idag med ett härligt arbetsklimat.”

– Christina Sturesson, Koncernchef, Profina AB

Case – Work for you

Grupp- och teamutveckling

Uppdragsbeskrivning

Ledningsgruppen ville utveckla sitt samarbete och ledarskap och önskade utbildning i bl a kommunikation, förändringsledning, coachande samtal/metodik.

Genomförande

I samtal med flera i ledningsgruppen kom vi fram till ett kursupplägg som omfattade fyra halvdagar; Pussel DISC – våra olika beteendestilar (då var och en också fick en personlig DISC-rapport), Coachande förhållningssättet, Förändringsledning, samt sista tillfället som handlade om svåra samtal som konflikthantering och feedback. Kursen genomfördes i samarbete med Breitfeld Kommunikation.

Resultat

Kursen har stärkt och fört gruppen framåt både gällande samarbetet sinsemellan och avseende det individuella ledarskapet.

”Lena och Catarina kompletterar varandra mycket bra. Kursinnehållet leddes på ett naturligt, bra och underhållande sätt som engagerade alla. Vi hade många utvecklande gemensamma diskussioner som utvecklat och stärkt gruppen. Kursen har fört gruppen framåt, både gällande gruppens samarbete och avseende det individuella ledarskapet.”

– Markus Frödin, Regionchef, Work for You i Sverige AB

Case – Stockholmspolisens IF Simhopp

Grupp- och teamutveckling

Uppdragsbeskrivning

Ledningsgruppen önskade öka sin teamkänsla, förståelse för varandras olikheter, få en bättre tydlighet och struktur i arbete och roller, samt att ha roligare tillsammans på jobbet!

Genomförande

Efter enskilda intervjuer med var och en i ledningsgruppen gavs förslag på en handlingsplan med några alternativa sätt för gruppen att arbeta vidare med de upptäckta bristerna (t ex handlade det om att tydliggöra roller och mandat, komma överens om gruppens spelregler m.m.). Introduktionen till detta arbete var en workshop i DISC-analys (våra olika beteendestilar) som genomfördes av Creutz Coaching & Consulting, då en av gruppens huvudsakliga målsättningar var att öka förståelsen för varandra och förbättra teamkänslan.

Resultat

Gruppen har blivit bättre på att hantera varandras olikheter vilket har förbättrat kommunikationen i gruppen och gjort att man på egen hand kunnat arbeta vidare med övriga områden i handlingsplanen.

”Vi inom Polisens IF simhopp har haft nöjet att arbeta med Lena Creutz på Creutz Coaching & Consulting. Det som hände var att vi i gruppen lärde oss att förstå vårt eget beteende och därmed skaffade oss större förståelse för varandra i gruppen. Istället för att se motsättningar mellan oss som individer fick Lena oss att förstå hur starka vi kan bli om vi använder oss av varandras olika kompetenser fullt ut.”

”Lenas lugn och metodiska sätt skapade ett högt förtroende hos gruppen och jag kan varmt rekommendera Creutz Coaching & Consulting till alla som vill skapa en vinnande miljö på jobbet eller i sin idrottsförening.”

– Peter Falkman, tränare och ledning, Polisens IF Simhopp

Individuell coaching

Uppdragsbeskrivning

Karriärcoaching samt personlig utveckling

Genomförande

Coachprogrammet sträckte sig över fem tillfällen à ca en timme per gång under hösten 2013.

”Jag har under processen fått svar på flera saker som jag funderat mycket kring. Bl a har jag fått en djupare insikt i vad jag vill göra och vad jag behöver för att kunna uppnå det. Det var också en mycket viktig insikt för mig att jag faktiskt inte är på helt fel spår i livet utan att mitt arbete handlar om att fortsätta göra mycket av det jag redan gör idag. Coachingen har varit en energiboost och har gett mig en känsla av att jag kan uppnå det jag vill om jag bara arbetar strukturerat med det. Det har också gett mig en fördjupad inblick i vem jag är och vad som är viktigt för mig i livet.”

”Det har varit mycket nyttigt att gå igenom den här processen. Jag har upplevt Lena som en mycket lyssnande och inkännande coach. Hon är bra på att ställa de rätta frågorna för att sätta igång en process inom mig. Hon kan också se samband i det jag berättar som gör att det som tidigare bara varit fragment av information som jag känt till plötsligt kan bilda en helhet med en röd tråd. Det har varit en mycket lärorik process och jag kan varmt rekommendera Lena som coach!”

– Malin B

Individuell coaching

Uppdragsbeskrivning

Ledarcoaching samt karriärcoaching

Genomförande

Coachprogrammet sträckte sig över sex tillfällen à 1,5h per gång med början hösten 2013 och avslutades våren 2014.

”När Lena märkte att jag till en början hade rätt vaga förväntningar på vårt första samtal, ställde hon utmanande krav på mig att verkligen tänka igenom nuläge och min önskade väg framåt. Utan rätt motstånd från henne, hade vi aldrig kommit fram till så konkreta resultat som vi gjorde. Mitt intryck är att Lena balanserar kreativitet och struktur tillsammans med förmågan att läsa motpartens behov på ett mycket professionellt och sympatiskt sätt.

– Joakim Högberg, VP Finance